Chuyển tới nội dung

75 cấu trúc tiếng anh thông dụng | Tanggiap

  • bởi

heartCùng Tôi Tự Học ôn lại một số cấu trúc thường dùng trong Tiếng Anh các bạn nhé.

1)•S + V+ too + adj/adv + (for someone) + to do something (quá….để cho ai làm gì…) *1This structure is too easy for you to remember. *2: He ran too fast for me to follow.

2)•S + V + so + adj/ adv + that +S + V (quá… đến nỗi mà…) *1: This box is so heavy that I cannot take it. *2: He speaks so soft that we can’t hear anything.

3)•It + V + such + (a/an) + N(s) + that + S +V (quá… đến nỗi mà…) *1: It is such a heavy box that I cannot take it. *2: It is such interesting books that I cannot ignore them at all.

4)•S + V + adj/ adv + enough + (for someone) + to do something. (Đủ… cho ai đó làm gì…) *1: She is old enough to get married. *2: They are intelligent enough for me to teach them English.

5)•Have/ get + something + done (VpII) (nhờ ai hoặc thuê ai làm gì…) *1: I had my hair cut yesterday. *2: I’d like to have my shoes repaired.

6)•It + be + time + S + V (-ed, cột 2) / It’s +time +for someone +to do something (đã đến lúc ai đóphải làm gì…) *1: It is time you had a shower. *2: It’s time for me to ask all of you for this question.

7)•It + takes/took+ someone + amount of time + to do something (làm gì… mất bao nhiêu thờigian…) *1: It takes me 5 minutes to get to school. *2: It took him 10 minutes to do this exercise yesterday.

8)•To prevent/stop + someone/something + From + V-ing (ngăn cản ai/cái gì… không làm gì..) *1: I can’t prevent him from smoking *2: I can’t stop her from tearing

9)•S + find+ it+ adj to do something (thấy … để làm gì…) *1: I find it very difficult to learn about English.

10)•To prefer + Noun/ V-ing + to + N/ V-ing. (Thích cái gì/làm gì hơn cái gì/ làm gì) *1: I prefer reading books to watching TV.

Xem tiếp Phần 2 tại đây

75 Cấu trúc tiếng Anh thông dụng (Phần 1)