Website là gì? Cấu trúc của website? | Tanggiap

Website là một tập tin HTML hoặc XHTML có thể truy nhập dùng giao thức HTTP. Vậy website cấu tạo từ đâu, những tiện ích mà website mang lại là gì?

Website là gì? Cấu trúc của website?