trung tam ngoai ngu | Tanggiap

We can use the clause “i don’t mind” in some cases depending the context. In its structure is not complecated for us. Just remember that after verb “mind” can be object, to infinitive or v-ing. Now below are some sample sentences that illustrate for each context of situation.

Khoá học trực tuyến tại ngoại ngữ SGV

Thông báo: Tổng khai giảng khoá học online tiếng Anh, Hàn, Hoa, Nhật, tương tác trực tiếp với giáo viên 100%, học phí 360.000đ/tháng, liên hệ: +84962871755 cô Mai >> Chi tiết

Sài Gòn Vina, Cấu trúc i do not mind (chúng ta có thể sử dụng “i dont mind” trong 1 vài trường hợp phụ thuộc vào ngữ cảnh. Cấu trúc thì không phức tạp cho chúng ta. Ghi nhớ rằng đằng sau “mind” có thể là tân ngữ, to với động từ nguyên mẫu hay đông từ thêm ing. Bây giờ phía dưới là những ví dụ để minh họa cho ngữ cảnh của tình huống.)

*The first situation: used especially in questions or with negatives; not used in the passive) to be upset, annoyed or worried by something.

(tình huống đầu tiên: được sử dụng đặc biệt trong câu hỏi hay nghi vấn để buồn, tức giận hay lo lắng bởi cái gì đó.)

Ex1: I don’t mind the sun. it is hot I don’t like.

(tôi không quan tâm mặt trời. Nó thì nóng và tôi không thích.)

Ex2: I hope you don’t mind my smoking.

(tôi hi vọng bạn không bận tâm hành động hút thuốc của tôi.)

*The second situation: used to ask for permission to do something, or to ask somebody in a polite way to do something.

(tình huống thứ 2: dược sử dụng để hỏi cho sự cho phép để làm cái gì, hay hỏi ai in 1 cách lịch sự để làm điều gì đó.)

Ex1: You don’t mind if I eat a lot.

(bạn không bận tâm nếu tôi ăn nhiều.)

Ex2: Are you hungry?. If you don’t mind my asking.

(Bạn thì đói phải không? Nếu bạn không phiền câu hỏi của tôi.)

*The third situation: to not care or not be concerned about something.

(Tình huống thứ 3: không quan tâm hay bị liên quan về điều gì.)

Ex1: Don’t mind me, I need a quietly space.

(đừng phiền tôi, tôi cần 1 không gian yên tĩnh.)

Ex2: Would you like tea or coffe? “I don’t mind both of them”.

(Bạn thích trà hay cà phê? “ tôi không bận tâm cả 2.)

Để biết thêm về “i don’t mind” xin vui lòng liên hệ Trung Tâm Tiếng Anh SGV