Chuyển tới nội dung

cấu trúc it was not until that | Tanggiap

  • bởi

“It was not until 30 years old that my mom got married.” – Tới lúc 30 tuổi thì mẹ tớ mới lên xe hoa đó. Trong tiếng Anh, để thể hiện nghĩa cho tới lúc nào mới làm gì, ta dùng cấu trúc it was not until hoặc not until. Bạn đã hiểu rõ về cấu trúc này chưa, tìm hiểu ngay chi tiết cùng Hack Não nhé!

I. Định nghĩa về cấu trúc it was not until và not until

“Not until” trong tiếng Anh mang nghĩa là “cho tới khi”. Khi đứng trong một câu, not until cần sử dụng với cấu trúc chủ ngữ giả It.

Cấu trúc It was not until/It is not until mang nghĩa: Cho tới lúc nào thì mới làm gì

Ví dụ

It is not until this weekend that we know we study online or offline. I miss you guys so much. Mãi đến cuối tuần này chúng mình mới biết là học onl hay đến trường. Tớ nhớ các cậu lắm rồi.

Duc is 25 years old. It was not until last year that he fell in love for the first time. Đức đã 25 tuổi rồi. Vậy mà tới năm ngoài thì anh ấy mới biết yêu lần đầu.

It was not until Minh took his girlfriend out to eat that she became happy. Cho tới lúc Minh đưa bạn gái ra ngoài ăn thì cô ấy mới vui vẻ lên đó.

cau truc it was not until

Ngoài ra, cấu trúc it was not until còn có ở dạng đảo ngữ. Khi đó, ta đảo not until lên đầu câu.

Ví dụ

Not until Hong needs some food does she come to me. Chỉ lúc nào cần đồ ăn thì Hồng mới đến chơi với tớ.

Not until last night did I know Thang won the lottery. Mãi đến tối qua thì Thắng mới biết cậu ý thắng xổ số.

Not until Phuong confessed did Hung know she liked him. Tới lúc Phương thổ lộ thì Hùng mới biết bạn ấy thích mình.

II. Cách dùng cấu trúc it was not until và not until

Hack Não sẽ hướng dẫn bạn cách dùng của cấu trúc it was not until và cả cấu trúc đảo ngữ not until nhé.

1. Cách dùng cấu trúc it was not until

Ý nghĩa: Cho tới khi… thì…

Ví dụ

It is not until Xmas Eve that Santa Claus brings gifts to children. Cho tới Noel thì ông già Noel mới đem quà đi phát cho trẻ em.

We should eat now. It is not until 9.pm that dad comes back home. Chúng ta nên ăn trước thôi. Tới 9 giờ tối thì bố mới về nhà cơ.

It is not until next month that we receive our bonus. Tới tận tháng sau chúng ta mới được nhận thưởng cơ.

Ý nghĩa: Cho tới khi… thì…

Cấu trúc it was not until ở thì quá khứ để kể về hành động đã diễn ra được sử dụng phổ biến hơn và cũng xuất hiện nhiều hơn trong các bài tập kiểm tra.

Ví dụ

It was not until 1687 that Newton invented the laws of gravitation. Cho đến năm 1687 thì Newton mới phát hiện ra định luật vạn vật hấp dẫn.

cau truc it was not until

It was not until I told Hai that he realized his zipper was open. Tới lúc tôi nói cho Hải thì anh ấy mới nhận ra là chưa… kéo khóa quần.

It was not until Lan removed her make-up that her cat realized her. Tới lúc Lan tẩy trang thì em mèo của cô ấy mới nhận ra cổ.

2. Cách dùng cấu trúc not until (đảo ngữ)

Ý nghĩa: Cho tới khi… thì…

Ví dụ

Not until my mom came back home with the ingredients did we start cooking hot pot. Cho tới khi mẹ về nhà với rất nhiều nguyên liệu thì bọn tớ mới bắt đầu nổi lửa nấu lẩu.

Not until Quan was 20 years old did he know her parents were actually billionaires. Đến tận năm Quân 20 tuổi thì cậu ấy mới biết bố mẹ mình là tỷ phú.

Not until the first century was the door invented. – So before that, we… couldn’t enter the house??? Cho tới thế kỉ thứ nhất thì cửa ra vào mới được phát minh đó. – Vậy trước đó, chúng ta… không vào được nhà hả???

III. Phân biệt cấu trúc not until và only when

Only when mang nghĩa là: chỉ tới khi, dùng để nhấn mạnh mốc thời gian xảy ra sự việc.

Xét về nghĩa thì only when được sử dụng giống với cấu trúc not until đảo ngữ.

Ví dụ

Only when I met you, did I realize what love is. Chỉ tới khi anh gặp em, anh mới biết tình iu là gì.

Bro, only when you get a wife do you understand our feelings. Người anh em, chỉ tới khi lấy vợ cậu mới hiểu tâm trạng của chúng tôi.

Baby, only when you become a mom, will you know how much I love you. Con yêu à, chỉ tới khi con làm mẹ thì con mới biết mẹ yêu con như thế nào.

Tuy nhiên:

– Only when bắt buộc phải đi với MỆNH ĐỀ sau nó.- Not until có thể đi với từ chỉ thời gian và mệnh đề

cau truc it was not until

Ví dụ

Not until our first meeting did I know you are a girl.

= Only when I met you the first time did I know you are a girl

Tận lúc gặp cậu tớ mới biết cậu là con gái á.

Only when our first meeting did I know you are a girl.

IV. Cách viết lại câu với cấu trúc it was not until và not until

Chỉ cần hiểu đúng nghĩa và cách dùng của cấu trúc it was not until và not until là ta có thể làm ngon ơ bài tập viết lại câu rồi.

Hãy nhớ là:

Sau đó, ta xác định đâu là mệnh đề/từ chỉ thời điểm, đâu là thành động để viết thành câu.

Ví dụ

Hoang played Lien Quan until 11 p.m. Hoàng chơi Liên Quân đến 11 giờ đêm lận→ It was not until 11 p.m that Hoang stopped playing Lien Quan. = Not until 11 p.m did Hoang stopped playing Lien QuanTới tận 11 giờ đêm Hoàng mới dừng chơi Liên Quân.

After Ha got a 6 in English, she started trying hard to learn this subject. Sau khi Hà bị 6 điểm môn tiếng Anh, cậu ý bắt đầu “cày cuốc” lại môn học này. → It was not until Ha got a 6 in English that she started trying hard to learn this subject. = Not until Ha got a 6 in English did she start trying hard to learn this subject. Cho tới khi Hà bị 6 điểm môn tiếng Anh, cậu ý mới bắt đầu “cày cuốc” lại môn học này.

V. Bài tập về cấu trúc it was not until

Chọn đáp án đúng nhất vào chỗ trống trong các câu sau:

1. It was not until midnight that ______ back home.

A. my cat came B. did my cat come C. does my cat come

2. It ______ not until the next year that our class can travel to Da Nang.

A. is B. was C. will

3. It ______ not until the last minute that Jack performed his song “Hoa Hai Duong”.

A. is B. was C. will

4. Not until Nhi finishes her homework ______.

A. she can go out B. she goes out C. can she go out

5. Not until I arrived at school ______ I hadn’t changed my sleeping pants.

A. I had realized that B. had I realized that C. did I realize that

6. ______ the year 1975 did Vietnam get its independence.

A. Only when B. It was not until C. Not until

7. Nhung watched Korean movies until 3 a.m. = ______

A. It was not until 3 a.m that Nhung stopped watching Korean movies. B. It was not until 3 a.m did Nhung stop watching Korean movies. C. It is not until 3 a.m that Nhung stopped watching Korean movies.

8. You can go out after your sister sleeps. = ______

A. Not until your sister sleeps, you can go out. B. Not until your sister sleeps, can you go out. C. Not until your sister slept, can you go out.

Score =

Đáp án

Hoàn thành hết rồi hãy xem đáp án nha!

Đã làm xong thật chưa thế?

  1. A
  2. A
  3. B
  4. C
  5. C
  6. C
  7. A
  8. B

VI. Kết bài

Trong bài viết này, Hack Não đã giới thiệu đến bạn đọc cấu trúc it was not until, mang nghĩa “cho tới khi, cho tới lúc nào”. Ngoài ra, với cấu trúc ngữ pháp đảo ngữ, ta phải đảo Not until lên đầu câu nha.

Hack Não chúc bạn học tốt và hãy luôn nhớ:

| Mỗi khi nản chí, hãy nhớ lý do bạn bắt đầu.