Chuyển tới nội dung

Cấu trúc There is/There are

 • bởi

Cấu trúc There is/There are

Trong bài thi Cambridge, đặc biệt ở trình độ Starters, cấu trúc There is/There are là cấu trúc rất phổ biến và xuất hiện với tần suất lớn. Vậy hãy cùng Aland Cambridge tìm hiểu về lượng kiến thức này nhé.

1. Cấu trúc There is

➤ Dùng với danh từ đếm được số ít

+) Dạng khẳng định: There is + a/an/the + danh từ đếm được số ít

-) Dạng phủ định: There is not + a/an/the/any + danh từ đếm được số ít

?) Dạng nghi vấn: Is there + any + danh từ đếm được số ít?

Cấu trúc There is/There are

Ví dụ:

(+) There is an apple on the table.

(-) There isn’t any ruler on the table.

(?) Is there any pencil on the table?

➤ Dùng với danh từ không đếm được

+) Dạng khẳng định: There is + (some) + danh từ không đếm được

-) Dạng phủ định: There is not + any + danh từ không đếm được

?) Dạng nghi vấn: Is there + any + danh từ không đếm được?

Cấu trúc There is/There are

Ví dụ:

(+) There is some cheese on the table.

(-) There isn’t any cheese on the table.

(?) Is there any cheese on the table?

2. Cấu trúc There are

+) Dạng khẳng định: There are + danh từ đếm được số nhiều

-) Dạng phủ định: There are not + danh từ đếm được số nhiều

?) Dạng nghi vấn: Are there + danh từ đếm được số nhiều?

Cấu trúc There is/There are

Ví dụ:

(+) There are 4 apples.

(-) There are not 5 apples.

(?) Are there 4 apples?

Cấu trúc There is/There are

Cách thêm đuôi s,es vào sau danh từ đếm được số nhiều

3. Dạng viết tắt

➤ Cấu trúc There is/There are thường được viết tắt theo dạng:

There is = There’s

There are = There’re

There is not = There’s not = There isn’t

There are not = There’re not = There aren’t

4. Bài tập

Bài tập 1: Chia động từ tobe phù hợp

a. There _____ many animals in the zoo.

b. There _____ a snake in the window.c.

c. There _____ a zebra in the grass.

d. There _____ lions in the zoo.

e. There _____ many baby lions near their parents.

f. There _____ 5 monkeys in the trees.

g. There _____ an elephant in the zoo.

h. There _____ some water in the lake near the elephants.

i. There _____ birds in the zoo.

j. There _____ many people visiting the animals today.

Bài tập 2: Nhìn tranh và trả lời các câu hỏi sau

a. How many girls are there?

________________________________

b. Is there any dog?

________________________________

c. How many swans are there?

________________________________

d. Is there any fish?

________________________________

Mong rằng qua bài viết này các con sẽ hiểu rõ hơn về cách sử dụng cấu trúc There is, There are trong bài thi Cambridge Starters nhé.

Đáp án

Bài tập 1: Chia động từ tobe phù hợp

 1. are
 2. is
 3. is
 4. are
 5. are
 6. are
 7. is
 8. is
 9. are
 10. are

Bài tập 2: Nhìn tranh và trả lời các câu hỏi sau

 1. There are 3 girls.
 2. Yes, there is.
 3. There are 2 swans.
 4. No, there isn’t.