Chuyển tới nội dung

Cấu Trúc What / How About?

  • bởi

Cấu Trúc What / How About?

Cấu Trúc What / How About?

Trong tiếng Anh, khi muốn đưa ra lời đề nghị làm việc gì, hoặc hỏi thêm tin tức về vấn đề gì đó ta có thể sử dụng cấu trúc what about và How about …?

1. Cấu trúc “What about …?”

Cấu trúc what about được dịch là “thế còn … thì sao nhỉ?” hoặc “hay là …” dùng để đưa ra lời đề nghị:

Ví dụ: What about going to the cinema? (Hay là đi xem phim?)

Lưu ý: động từ theo sau “what about” ta dùng dạng V-ing

Cấu trúc what about được dùng để hỏi thêm thong tin:

Ví dụ: What about your job? (thế còn công việc của bạn thì sao?)

Lưu ý: theo sau “What about” cũng có thể là một danh từ.

2. Cấu trúc “How about …?”

Cấu trúc How about có nghĩa và cách sử dụng giống với “what about” cũng được dịch là “thế còn … thì sao nhỉ?” hoặc “hay là …” dùng để đưa ra lời đề nghị:

Ví dụ: How about some orange juice? (Hay là một chút nước cam?)

How about watching a movie?

Lưu ý: theo sau “how about” có thể là một cụm danh từ, hoặc động từ dạng V-ing

Ngoài ra, cấu trúc “How about” còn được dùng để đưa ra một ý kiến mới từ trước đến giờ chưa ai nghĩ tới.

Ví dụ: I couldn’t get Mary to babysit. How about Rebecca? (Tôi không thể nhờ được Mary trông trẻ. Còn Rebecca thì sao nhỉ?)

➤ Tham gia ngay Cộng đồng học Cambridge, IELTS để nhận thêm nhiều kiến thức bổ ích: TẠI ĐÂY

Cấu Trúc What / How About?

1. Khoanh tròn đáp án đúng

Dad: Would you like to take something to eat?

Charlie:

A. Yes, please, Dad! B. So do I.

Dad: Well, here’s a milkshake and some chicken and salad sandwiches.

Charlie:

A. Cool. B. Excuse me!

Dad: How about taking some orange juice, too?

Charlie:

A. There they are! B. Good idea!

Dad: What about some of Grandma’s cake coffee?

Charlie:

A. I’m good at that. B. All right!

Dad: And would you like to buy an ice cream at the zoo?

Charlie:

A. How are you? B. No, thanks

Dad: And have you got your ticket, Charlie?

Charlie:

A. Yes. Don’t worry B. Hooray!

2. Viết lại các câu sau. Sử dụng what about và how about sao cho nghĩa không thay đổi.

1. Let’s go to the zoo

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Why don’t we go to the toy shop?

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Let’s go for a walk!

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Shall we play football this afternoon?

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

5. There is no food at home. – Why don’t you go shopping?

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

6. We are too hungry. Let’s go to a restaurant and have lunch.

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

7. I’m too fat. – Why don’t you do exercises regularly?

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

8. I am bored. – Why don’t we play football?

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

9. Dad, the weather is very nice. Why don’t we go on a picnic?

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

10. I am very sleepy. – Why don’t you go to bed early?

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

11. Kate is very ill. Why doesn’t she see a doctor?

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

12. It is too cold outside. – Let’s put on your coat.

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

13. We’ve got an exam tomorrow. – Why don’t you start studying then?

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

14. I need some books for my homework. Let’s go to the library!

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

15. I am too tired. – Why don’t you rest for an hour?

………………………………………………………………………………………………………………………………..