Chuyển tới nội dung

Cấu Trúc “Would Like”

 • bởi

Cấu Trúc “Would Like”

Cấu Trúc “Would Like”

1. Cấu trúc “would like”

Cấu trúc “would like” trong tiếng Anh được sử dụng với ý nghĩa là “muốn”, là một cấu trúc đồng nghĩa với “want”.

“Would like” có thể kết hợp được với các loại danh từ.

Ví dụ:

 • I would like some noodles.
 • She would like a little milk for the breakfast.

Ngoài ra, “would like” cũng có thể kết hợp được với động từ dạng “to Verb”, với ý nghĩa “muốn làm gì đó”.

Ví dụ:

 • I would like to eat some noodles.
 • She would like to drink a little milk for the breakfast.

Loại câu

Câu khẳng định (+)

Câu phủ định (-)

Câu nghi vấn (?)

Cấu trúc

S + would like + N/ to V

S + would not like + N/ to V

(Wh-) + would + S + like + N/ to V?

Ví dụ

I would like to eat some burgers.

I would not like to eat burgers.

Would you like to eat some burgers?

Lưu ý: Would like = ‘d like would not like= ‘d not like / wouldn’t like

2. Cách trả lời cho câu hỏi với “would like”

Các bạn có thể trả lời với hai cách sau:

➢ Đồng ý với lời gợi ý, đề nghị:

 • Yes, I would
 • Yes, please
 • Yes, I’d love to

➢ Từ chối lời gợi ý, đề nghị:

 • No, thank you / thanks
 • I’d love to but …
 • I’m sorry. I can’t

➤ Tham gia ngay Cộng đồng học Cambridge, IELTS để nhận thêm nhiều kiến thức bổ ích: TẠI ĐÂY

Cấu Trúc “Would Like”

1. Nhìn tranh và điền từ vào chỗ trống.

A: Would you like some _________?

B: Yes, please!

Cấu Trúc “Would Like”

A: Would you like to ______ a bike?

B: Yes, I’d love to!

Cấu Trúc “Would Like”

A: Would you like to eat _________?

B: No, thank you! I would like some water

Cấu Trúc “Would Like”

A: Would you like to ______ dinner?

B: Sure!

Cấu Trúc “Would Like”

A: Would you like to ______ your teeth?

B: Sure!

Cấu Trúc “Would Like”

A: Would you like some _______?

B: No, thank you!

Cấu Trúc “Would Like”

A: Would you like to _______ TV?

B: Yes. I’d love to.

Cấu Trúc “Would Like”

A: Would you like an ___________?

B: No. Thank you.

Cấu Trúc “Would Like”

A: Would you like to ______ with doll?

B: Yes. I’d love to.

Cấu Trúc “Would Like”

A: Would you like to ______ a kite?

B: No, thanks.

Cấu Trúc “Would Like”

2. Khoanh tròn đáp án đúng

1. Would you like _________?

A. to drink

B. drinking

C. to drinking

D. are drinking

2. Would you like _________ with him?

A. have dinner

B. to have dinner

C. having dinner

D. had dinner

3. How _________ your meal?

A. would you like

B. you would like

C. would like you

D. do you would like

4. Where would you like _________ to?

A. travel

B. to travel

C. traveling

D. are travel

5. I would like _________ a doctor in the future?

A. be

B. am

C. do

D. to be

3. Điền từ vào chỗ trống

1. What _______ you _________ to eat?

2. I ________ _________ a hot dog.

3. What ________ she ________?

4. She ________ ________ some French fries.

5. How _________ you __________ your steak?

6. I _________ _________ it well done.

7. They _________ __________ to watch TV.

8. Your parents __________ _________ that. (phủ định)

9. Bob _________ _________ to live in California. (phủ định)

10. ________ you _________ some ketchup?

Nhớ học hành chăm chỉ nhà cả nhà ^.^