Chuyển tới nội dung

Cách dùng Ever, Never với thì hiện tại hoàn thành

 • bởi

nn n> Trong câu hỏi:nVí dụ:n

 • n
 • Have you ever been to England?n
 • Has she ever met the Prime Minister?n

n> Trong câu hỏi phủ địnhnVí dụ:n

 • n
 • Haven’t they ever been to Europe?n
 • Haven’t you ever eaten Chinese food?n

n> Trong câu khẳng định nhưng trong mẫu câu: nothing… ever, nobody… ever, hardly… evernVí dụ:n

 • n
 • Nobody has ever said that to me before.n
 • Nothing like this has ever happened to us.n
 • I have hardly ever eaten Vietnamese food.n

n

Ever cũng được dùng với cấu trúc The first time

nVí dụ:n

 • n
 • It’s the first time (that) I’ve ever eaten snails. n
 • This is the first time I’ve ever been to England.n

n

"Cách

n

Ảnh: primarymd

n

2. Cách dùng NEVER

n

n nVí dụ:n

 • n
 • I have never visited Berlin.n
 • She has never been a friend of ours.n

n

Lưu ý:

nVí dụ:n

 • n
 • I haven’t never been to Italy. (cách dùng sai)n
 • I have never been to Italy.n
 • Never had they seen so many strangers in their village all at the same time.n
 • Not ever had they seen so many strangers … (cách dùng sai)n

n

Làm bài tập ôn luyện Cách dùng Ever/Never với thì hiện tại hoàn thành

n

n

Ôn luyện tổng hợp các thì trong tiếng Anh

n

Xem thêm:

n

 • n
 • Những điều cần biết về Thì hiện tại hoàn thành (Present Perfect Tense)n
 • Tìm hiểu các thì trong tiếng Anhn
 • Tự ôn ngữ pháp tiếng Anh theo lộ trình nào là hợp lý?n

“,”startDateUtc”:null,”startDate”:null,”allowComments”:false,”createdOnUtc”:”2019-09-16T06:49:11.819443″,”createdOn”:”2019-09-16T13:49:11.819443+07:00″,”author”:null,”readCount”:0,”newsTags”:[{“name”:”ngữ pháp tiếng anh”,”seName”:”ngu-phap-tieng-anh”,”id”:1344},{“name”:”tổng hợp ngữ pháp tiếng anh”,”seName”:”tong-hop-ngu-phap-tieng-anh”,”id”:1388},{“name”:”trạng từ chỉ tần suất”,”seName”:”trang-tu-chi-tan-suat”,”id”:1424},{“name”:”thì hiện tại hoàn thành”,”seName”:”thi-hien-tai-hoan-thanh”,”id”:1676}],”publishedDate”:”2019-09-16T13:49:11.819443+07:00″,”metaKeywords”:null,”metaDescription”:”Ever và Never có cách dùng gần giống nhau trong tiếng Anh. Thông thường chúng ta vẫn thấy ever dùng trong câu hỏi và câu phủ định. Còn never thường dùng trong câu khẳng định với nghĩa là “not ever”.”,”metaTitle”:”Cách dùng Ever, Never với thì hiện tại hoàn thành”,”isShowSignInForm”:null,”id”:1030};

Ever và Never có cách dùng gần giống nhau trong tiếng Anh. Thông thường chúng ta vẫn thấy ever dùng trong câu hỏi và câu phủ định. Còn never thường dùng trong câu khẳng định với nghĩa là “not ever”. Cả ever và never đều đứng trước động từ chính nhưng lại đứng sau trợ động từ.

1. Cách dùng EVER

 • Have you ever been to England?
 • Has she ever met the Prime Minister?
 • Haven’t they ever been to Europe?
 • Haven’t you ever eaten Chinese food?
 • Nobody has ever said that to me before.
 • Nothing like this has ever happened to us.
 • I have hardly ever eaten Vietnamese food.
 • It’s the first time (that) I’ve ever eaten snails.
 • This is the first time I’ve ever been to England.

Cách dùng Ever, Never với thì hiện tại hoàn thành

Ảnh: primarymd

2. Cách dùng NEVER

 • I have never visited Berlin.
 • She has never been a friend of ours.
 • I haven’t never been to Italy. (cách dùng sai)
 • I have never been to Italy.
 • Never had they seen so many strangers in their village all at the same time.
 • Not ever had they seen so many strangers … (cách dùng sai)

Làm bài tập ôn luyện Cách dùng Ever/Never với thì hiện tại hoàn thành

Ôn luyện tổng hợp các thì trong tiếng Anh

Xem thêm:

 • Những điều cần biết về Thì hiện tại hoàn thành (Present Perfect Tense)
 • Tìm hiểu các thì trong tiếng Anh
 • Tự ôn ngữ pháp tiếng Anh theo lộ trình nào là hợp lý?