Chuyển tới nội dung

cấu trúc it was only when | Tanggiap

  • bởi
Cách dùng ngữ pháp cấu trúc của câu It was only when
Cách dùng ngữ pháp cấu trúc của câu It was only when

Only after / when / if

Hai mệnh đề được nối với nhau bằng dấu “chỉ sau / khi / nếu, v.v.” Trạng ngữ có thể được đảo ngược giống như các câu khác có nhiều mệnh đề và kết hợp – chỉ cần đảo ngược thêm động từ chính và chủ ngữ.