Chuyển tới nội dung

Unit 24: Phân biệt Just as, When, While, As soon as, Until

 • bởi

Phân biệt các liên từ hay nhầm lẫn trong TOEIC: Just as, When, While, As soon as, Until một cách chi tiết

Chúng ta hôm nay sẽ cùng nhau học cách sử dụng liên từ WHEN, AS SOON AS, WHILE, JUST AS VÀ UNTILnhé! Đây là những liên từ xuất hiện với tần suất “chóng mặt” trong các dạng bài ở cả phần Reading và Listening của Đề thi TOEIC đấy!

1. WHEN

– Chúng ta sử dụng when + thì hiện tại để nối kết các sự kiện mà chắc chắn hoặc rất có thể xảy ra trong tương lai.

 • When I get back, I’ll tell you all about my trip.
 • I’ll cook dinner when I get home.

– Chúng ta sử dụng when + thì quá khứ để nối kết các sự kiện mà đã xảy ra trong quá khứ.

 • When I saw the pollution in the city, I was very disappointed.
 • I screamed when the man grabbed my arm.

> Cách sử dụng cấu trúc when, while

2. JUST AS

– Chúng ta sử dụng just as để nói về 2 hành động hoặc sự kiện ngắn mà đã xảy ra gần chính xác cùng thời điểm.

 • The bus pulled away from the bus stop just as I arrived!
 • It started to rain just as we left.

3. WHILE

– Chúng ta sử dụng while để diễn tả 2 hành động hoặc sự kiện dài mà đã đang xảy ra vào thời điểm cùng với nhau một cách chính xác.

 • While I was talking on the phone, they were calling for all passengers to board the bus to the beach.
 • There were lots of people trying to sell me things while I was waiting for the bus.

4. UNTIL

– Chúng ta sử dụng until hoặc till để đếm số lượng thời gian đến 1 sự kiện tương lai – thông thường 1 sự kiện mà quan trọng hoặc chúng ta hồi hộp về nó.

 • It’s only 2 months until my summer vacation.
 • There are only 3 weeks till the wedding. I need to buy a present.
 • It’s only 5 minutes until the game starts. You’d better hurry up if you want to see it!

– Chúng ta sử dụng until và till để diễn tả 1 khoảng thời gian từ cột mốc này đến cột mốc khác.

 • I had to wait from 9:00 in the morning till 3:00 in the afternoon for the next bus.
 • We have class from 8:00 until 10:00.

Ghi chú rằng till là cách ngắn đến nói until. Bạn có thể sử dụng chúng thay đổi với nhau, mặc dù until thì trang trọng hơn 1 chút.

5. AS SOON AS

– Chúng ta sử dụng as soon as để diễn tả 1 hành động mà đã được thực hiện ngay tức thì sau 1 hành động khác trong quá khứ.

 • I called Mom as soon as I arrived to let her know that I was ok. (Tôi đã đến nơi. Tôi gọi điện cho Mẹ ngay lập tức).

– Chúng ta cũng sử dụng as soon as để diễn tả 1 hành động mà sẽ được thực hiện ngay tức thì sau 1 hành động khác trong tương lai.

 • I’ll call you as soon as I get home. (Tôi sẽ về nhà. Tôi sẽ gọi bạn ngay lập tức)

Xem thêm bài viết khác về ngữ pháp tiếng Anh quan trọng:

 • Chức năng, vị trí của Adj (tính từ) và Adv (trạng từ)
 • Cách dùng one/ another/ other/ the other/ others/ the others
 • Dạng so sánh của tính từ (Adj) và trạng từ (Adv)