Cấu Trúc “Make … Adjective”

Cấu Trúc “Make … Adjective”

Cấu Trúc “Make … Adjective”

1. Cấu trúc “Make … adjective”

Cấu trúc Make somebody / something + tính từ trong tiếng Anh được dịch là “khiến cho, làm cho ai / cái gì trở nên thế nào”

Ví dụ:

When I smell pizzas, it makes me hungry,

S O Adj

➤ Tham gia ngay Cộng đồng học Cambridge, IELTS để nhận thêm nhiều kiến thức bổ ích: TẠI ĐÂY

Cấu Trúc “Make … Adjective”

1. Tìm lỗi sai trong các câu sau, gạch chân và sửa.

1. Going shopping in town all day make me tired.

2. When it’s dark late at night and I hear a strange noise, it makes me to scared.

3. Lying down in the garden on a sunny day makes to me hot.

4. When I eat too many candies makes me ill.

5. Yoga make people calm and relaxed.

6. Exercise making me tired.

7. Bad drivers make him to be angry.

8. The sun makes she happy.

9. Water make things wet

10. They make everything yellowing.

2. Sắp xếp các từ để tạo thành câu đúng.

1. hungry / makes / me / swimming

………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. makes / chocolate / ill / me

………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. angry / makes / pollution / me

………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. sad / classical music / me / makes

………………………………………………………………………………………………………………………………..

5. me / hot weather / makes / tired

………………………………………………………………………………………………………………………………..

6. happy / football / me / makes

………………………………………………………………………………………………………………………………..

7. me / makes / calm and relaxed / yoga

………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Nối các câu từ 1-5 với các câu từ a-f

1. Take this medicine three times a day. ________

2. My brothers love snow. ________

3. I put red chilly pepper in all my food. ________

4. My sister doesn’t like hospitals. ________

5. I don’t like that girl. ________

6. I don’t read those books at night. ________

a. It will make you better.

b. They make me scared.

c. It makes them very happy.

d. She makes me really angry.

e. They make her sad.

f. It makes it hot and spicy.

4. Điền chữ cái thích hợp vào chỗ trống.

Cấu Trúc “Make … Adjective”